داکت اسپلیت Fujiair

logo 400px fujiair
duct split fujiair 01

داکت اسپلیت 

داکت اسپلیت یا همان اسپلیت‌های کانالی، نوعی از سیستم‌های تهویه مطبوع می‌باشند که امروزه در بسیاری از پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها به دلیل ایجاد استقلال دمایی برای هر فضا و تعمیر و نگه‌داری آسان جزو دستگاه‌های پر استفاده در پروژه‌های ساختمانی می‌باشند.

داکت اسپلیت نحوه کار کرد داکت اسپلیت

داکـت اسـپلیت Fujiair یـک دسـتگاه تهویـهی مطبوع شـبیه به کولر گازی اسـپلیت دیواری اسـت ولـی یـک سـری ویژگیهای مختص بـه خـود دارد؛ همین ویژگیهـا باعث تفـاوت و حتی برتری داکت اسـپلیت نسـبت به اسـپلیتهای معمولی میشـود.
داکت اسپلیتها از دو قسمت اصلی یونیت خارجی و یونیت داخلی(هواساز) تشکیل شده است.
کمپـرسـور
وظیفـهی کمپرسـور، متراکـم کـردن یا افزایش فشـار و دمای مبرد اسـت. مبرد پس از عبور از کمپرسـور، با فشـار و دمای
بـاال وارد کندانسـور میشود.کمپرسـورهای مـورد اسـتفاده در تولیـدات ایـن شـرکت از نـوع روتـاری تـک فاز و اسـکرال
سـه فاز می باشـد.
کنـدانسـور
کندانسـور در واقـع یـک نـوع مبـدل حرارتی اسـت کـه در سیسـتمهای داکت اسـپلیت، به عنـوان مبدل انتقـال دهنده
حـرارت عمـل نمـوده و باعـث کاهـش دمای مبـرد و تبدیـل آن از حالت گاز بـه مایع میشـود.لوله های کندانسـورهای
مـورد اسـتفاده از جنـس مـس و فین هـای آن از جنـس آلومینیوم می باشـد.
لوله مویین یا شیر انبساط
وظیفـهی لولـه موییـن افت فشـار مبرد اسـت. به این صـورت که مبرد پـس از خروج از کندانسـور، وارد لوله مویین شـده
و فشـار مبـرد در اینجـا کاهـش مییابـد و سـپس در حالـت مایع )با دمای بسـیار پایین( بـه اواپراتور منتقل میشـود.
اواپـراتـور
اواپراتـور کـه پـس از لولـه موییـن نصب شـده اسـت، حـرارت محیط تهویـه شـونده را دریافت کـرده و به مبـرد منتقل
میکنـد. در ایـن حالـت مبـرد از فـاز مایـع بـه گاز تبدیـل میشـود و دوبـاره به کمپرسـور باز میگـردد. همچنیـن هوای
خنـک هـم در ایـن مرحله بـه محیـط تهویه شـونده دمیده میشـود.

نحوه کارکرد داکت اسپلیت

مشخصات داکت اسپلیت‌های Fujiair:

 • عملکرد سرمايش و گرمایش
 • کمپرسور روتاری و یا اسکرال
 • دارای گاز مبرد R410a و یا R22 بنا به درخواست مشتری
 • راه اندازی کمپرسور با فرکانس مناسب برای تامین سرمایش در زمان کوتاه
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • دارای ورودی هوای تازه
 • دارای فشار استاتیکی متوسط
 • کلاس انرژی +++A
 • قابلیت کارکرد در مناطق گرم و معتدل T1 و T3 بین دماهای C 65 + و C 15-
 • ضد برفک (یخ زدایی) یا Defrost
 • امکان تزریق هوای تازه‌ی خارج از ساختمان به محیط تهویه شونده
 • توزیع هوای گرم یا سرد بصورت متوازن به درون محیط تهویه شونده (از طریق کانال‌های انتقال هوا)
 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • مقرون به صرفه بودن استفاده از داکت اسپلیت با کویل آب‌گرم، به دلیل تامین آب‌گرم توسط موتورخانه یا پکیج
 • قابلیت نصب یونیت خارجی با اختلاف ارتفاع ۲۵ الی ۳۰ متر نسبت به یونیت داخلی که می‌توان یونیت خارجی را در پشت بام نصب کرد تا فضای بالکن اشغال نشود.
catalog download
logo 400px fujiair
فن کویل سقفی Actionclima
چیلر اسکرال Fidar
فهرست