article 005

مقایسه اثرات مخرب زیست محیطی چیلرهای جذبی و تراکمی

در سیستم های جذبی رایج برای تولید سرما گاز طبیعی در موتورخانه ها سوزانده می شود و آلاینده های زیست محیطی به طور مستقیم از ساختمان ها وارد جو شهر می گردد، برای تولید KW1 سرما در چیلر جذبیm3 13/0 گاز طبیعی در موتورخانه می سوزد. در سیستم های تراکمی در موتورخانه ساختمان آلاینده ای تولید نمی گردد و آلاینده های زیست محیطی به طور غیر مستقیم از نیروگاه ها تولید برق وارد جو خارج شهر می گردد، برای تولید KW1 سرما در چیلر تراکمی نیاز به سوختن m3 076/0 در نیروگاه های برق کشور می باشد یعنی مصرف مستقیم گاز طبیعی در ساختمان توسط چیلرهای جذبی در مقایسه با مصرف غیر مستقیم گاز طبیعی در نیروگاه ها تولید برق توسط چیلرهای تراکمی، به ازای ساعات کارکرد حدود 71% بیشتر است.

به ازای سوختن هر متر مکعب گاز طبیعی kg 1/2 آلاینده زیست محیطی تولید می گردد، از آنجاییکه به ازای سوختن هر متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاه های کشور (با راندمان متوسط 30%) KW 27/3 برق تولید می شود در نتیجه به ازای مصرف KW1 برق kg 64/0 آلاینده زیست محیطی تولید می شود.

با توجه به مطالب پیشین در ساعات غیر بهره برداری ساختمان های اداری-آموزشی می توان به سادگی با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند سرمایش، چیلرهای تراکمی، پمپ های چیلدواتر و پمپ های برج، فن برج ها و فن کویل ها و هواسازها را در سیستم های تراکمی خاموش نمود این در حالی است که در اکثریت مطلق چیلرهای جذبی این امر به سادگی امکان پذیر نیست. این امر باعث می گردد در این ساعات سیستم های جذبی برق و گاز بسیار زیادی مصرف کنند و در نتیجه در این ساعات نیز با کارکرد سیستم های جذبی، آلاینده های زیست محیطی بسیاری به طور مستقیم و غیر مستقیم از نیروگاه های کشور وارد جو می گردد.

با توجه به اطلاعات فوق الذکر چند نکته مهم استنباط می گردد:

  1. تولید آلاینده های زیست محیطی مستقیم از طریق کارکرد چیلرهای جذبی در مقایسه با تولید آلاینده های زیست محیطی غیر مستقیم توسط چیلرهای تراکمی، به ازای ساعات کارکرد برابر، 71% بیشتر است. باید به این مقدار تولید آلاینده زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از کارکرد پمپ های مبرد و محلول چیلرهای جذبی را نیز افزود.
  2. آلاینده های ناشی از کارکرد تراکمی به صورت غیر مستقیم در منطقه غیر شهری و بصورت متمرکز و قابل کنترل وارد جو می گردد. به عنوان مثال جهت کارکرد 20000 چیلر تراکمی در تهران، آلاینده های زیست محیطی، صرفا از یک نیروگاه خارج از شهر به جو وارد می شود و به علت متمرکز بودن گازهای خروجی می توان به سادگی و با توجیه اقتصادی، تا اندازه ممکن آلاینده های خروجی را تنها از محل نیروگاه فیلتر نمود. اما جهت کارکرد 20000 چیلر جذبی با مصرف گاز طبیعی، آلاینده های زیست محیطی در 20000 نقطه شهری به طور مستقیم وارد جو شهری می گردند و فیلتر کردن آلاینده ها در 20000 نقطه، کاری بسیار دشوار و بدون توجیه اقتصادی است.
  3. تولید آلاینده های زیست محیطی به طور غیر مستقیم از طریق کارکرد دیگر اجزای برقی سیستم های جذبی ( پمپ های چیلد، پمپ های برج، برج های خنک کن، پایانه های برودتی ) به ازای ساعات کارکرد برابر بیشتر از سیستم های تراکمی می باشد. دلیل این امر بزرگتر بودن سایز برج های خنک کن و ظرفیت پمپاژ به این برج ها و طبیعتا مصرف برق بیشتر آنها می باشد.
  4. علیرغم اینکه در ساعات غیر کاری ساختمان های اداری سیستم های تراکمی به آسانی با سیستم کنترل هوشمند سرمایش از مدار خارج می گردند، اکثریت مطلق سیستم های جذبی به دلایلی که پیشتر ذکر شد خاموش نمی گردند، در نتیجه در ساختمانهای اداری ساعات کارکرد روزانه سیستم های جذبی بسیار بیشتر از ساعات کارکرد سیستم های تراکمی می باشد، که هزینه های زیست محیطی و اجتماعی بسیار بالایی را به دولت و جامعه تحمیل می کند.
مقاله پیشین
کمپرسورهای گریز از مرکز (توربوکور) بدون روغن
مقاله بعدی
چیلر تراکمی چیست

پست های مرتبط

فهرست