article 003

تعریف COP ،EER و SEER در چیلرها

مقالات
1 دیدگاه
توان برودتی:

به میزان برودت گرفته شده در اوپراتور چیلر توان برودتی می گویند.

که معمولا بر حسب تن برودت، (Refrigration Ton)  ، بی .تی یو بر ساعت (Btu/hr) ، کیلو کالری بر ساعت (Kcal/hr)  و یا کیلو وات (Kw)  بیان می گردد.

توان الکتریکی:

به میزان توان مصرفی الکتروموتور کمپرسور اطلاق گردیده که معمولا بر حسب کیلو وات (Kw) بیان می شود.

از آنجا که در اصطلاح بازار معمولا توان کمپرسور را با اسب بخار(hp)   بیان نموده و آنرا معادل تناژ برودتی دستگاه چیلر فرض مي کنند (بعنوان مثال گفته می شود کمپرسور 20 تن که منظور همان 20 اسب بخار است) اشتباهاتی بشرح زیر در این زمینه رخ می دهد:

  • با تبدیل اسب بخار (hp) به (Kw) تصور می شود که توان مصرفی کمپرسور محاسبه شده که چنین نیست زیرا اولا بیان قدرت کمپرسور بر حسب اسب بخار (hp) به معنی توان خروجی کمپرسور است نه توان ورودی ، ثانیا با توجه به راندمان الکتریکی و شرایط کارکرد کمپرسور توان ورودی آب بالطبع متفاوت خواهد بود و یقینا بزرگتر از توان خروجی است.
  • میزان بار برودتی ناشی از کارکرد کمپرسور در چیلر که بایستی در یک سیکل ترمودینامیکی محاسبه گردد هیچگونه ارتباط عددی با قدرت خروجی کمپرسور بر حسب (hp) نداشته و با تبدیل این قدرت به  BTU/hr يا KW به هیچ وجه نمی توان توان برودتی سیکل را محاسبه نمود.
بازده چیلرCoefficient Of Preformance : (C.O.P)

عبارت است از نسبت میزان توان واقعی خروجی به توان الکتریکی مصرف شده ( ورودی به کمپرسور ) در کمپرسور ، بعنوان مثال بازده در حال سرمایش برابر است با نسبت گرمای دفع شده در سیکل به انرژی ورودی به کمپرسور و در حالت گرمایش برابر است با گرمای بدست آمده در یک سیکل به انرژی ورودی به کمپرسور.

article 003 pic 01

 

 

نسبت بازده انرژی (EER) : Energy Efficiency Ratio

نسبت بازده انرژی برای یک واحد خنک کننده خاص برابر است با نسبت ظرفیت سرمایشی بر حسب BTU/hr به مجموع انرژی الکتریکی ورودی بر حسب (W) در شرایط معلوم رطوبت و دمای درون و بیرون است.

article 003 pic 02

 

نسبت بازده انرژی فصلی (SEER) : Seasonal Energy Efficiency Ratio

نسبت بازده انرژی فصلی  برای یک واحد خنک کننده خاص برابر است با نسبت ظرفیت سرمایشی بر حسب  BTU/yearبه مجموع انرژی الکتریکی ورودی بر حسب (W) در همان بازه زمانی.

article 003 pic 03

 

 

رابطه SEER  و EER با یکدیگر:

نسبت بازدهی فصلی انرژی بعدی مشابه بازدهی انرژی دارد با این تفاوت که بازدهی فصلی انرژی برای يک سال با شرایط نمونه هوای بیرون و داخل محاسبه می شود در حالی که نسبت بازدهی انرژی برای بازه ای معلوم چند ساعته محاسبه می شود.

نسبت بازدهی انرژی فصلی (SEER) در آزمون استاندارد ARI محاسبه می شود.چرخه معلوم روشن/خاموش ، بهترین رفتار دستگاه خنک کننده را نشان می دهد در حالیکه حالت تمام روشن که در محاسبه نسبت بازدهی انرژی (EER) به کار می آید با کارکرد معمول فاصله بیشتری دارد.

برای سیستم خنک کاری مرکزی مسکونی می توان با رابطه تقریبی زیر SEER  را به  EER مربوط نمود:

article 003 pic 04

 

حداکثر مقدار نظری نسبت بازدهی انرژی:

حداکثر SEER و EER با قانون دوم ترمودینامیک محدود می شوند. چرخه سرمایشی که بیشترین بازدهی را دارد چرخه کارنو می باشد که در آن ضریب عملکرد از رابطه زیر بدست می آید:

article 003 pic 05

 

TC: دمای درون

TH : دمای بیرون

هر دوی این دماها باید بر حسب کلوین یا رنکین باشند.

T˚K=T˚C+273.15

رابطه EER با COP به صورت زیر داده می شود:

article 003 pic 06

 

 

حال با توجه به فرمول COP می توان دریافت هر چه اختلاف دمای داخل و بیرون  بیشتر باشد COP کاهش یافته و با توجه به رابطه بین COP  با EER و رابطه بینEER   با SEER  نیز کاهش خواهند یافت.

مقاله پیشین
DNC (Dynamic Noise Control)
مقاله بعدی
مقایسه اواپراتور Direct Expansion با Flooded در چیلرهای تراکمی

پست های مرتبط

فهرست